Influenceravtal

Detta avtal ("Avtalet") gäller mellan ADII Sweden AB, organisationsnummer 556799-5989, ("Interlaced Influencers") och Dig, ("Influencer").

Genom att godkänna villkoren i detta är du godkänd som Influencer och har rätt att använda Interlaced Influencers tjänst ("Tjänsten") för annonsförmedling. Influencern godkänner samtliga villkor i detta avtal i samband med att denne ansluter sig till Tjänsten. Denna version av Avtalet ersätter samtliga tidigare avtal mellan parterna. Endast registrerade företag godkänns som Influencer med undantag för Sverige där även privatpersoner godkänns. Interlaced Influencers kan när som helst ändra villkoren i detta avtal och kommer att meddela Influencern om gjorda ändringar via e-post och publicering på Interlaced Influencers webbplats. Om Influencern inte godkänner ändringarna ska Influencern säga upp avtalet inom 10 dagar.

Definitioner av benämningar i detta avtal återfinns i bilaga 1 till avtalet.

Tjänsten

Godkänd Influencer äger rätt att ansöka till kampanjer som tillhandahålls på Interlaced Influencers marknadplats. Interlaced Influencers och/eller annonsören kan utan förvarning eller uppsägningstid ändra villkoren för eller avsluta en kampanj. Det är Influencerns ansvar att följa ändringar i villkoren för de kampanjer som Influencern är ansluten till.

Avtalsform

Influencern deltar i Interlaced Influencers tjänst helt kostnadsfritt. Avtalet innebär inte att Influencern har en anställning hos Interlaced Influencers. Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av båda parter omgående utan uppsägningstid.

Rättigheter

Interlaced Influencers äger all upphovsrätt, nyttjanderätt samt all programvara förknippad med tjänsten och Influencern äger endast rätt att använda tjänsten enligt villkoren som avtalats i detta avtal. Influencern innehar inte eller förvärvar inte någon form av immateriella rättigheter enligt detta avtal.

Influencerns åtaganden

Influencern förbinder sig att följa alla gällande lagar och förordningar på sin webbplats samt garanterar att alla uppgifter som lämnats till Interlaced Influencers är fullständiga, korrekta och att uppgifterna stämmer med faktiska förhållanden.

Influencern garanterar att rättigheterna för allt innehåll på Influencerns webbplats innehas av Influencern, eller att ägaren av rättigheten uttryckligen har gett sitt medgivande för användandet. Influencern garanterar även att innehållet på den egna webbplatsen inte gör intrång i någon fysisk eller juridisk persons rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Influencern får inte generera eller medverka till att det genereras falsk trafik till annonsörens webbplats och det utgår ingen ersättning för sådan trafik och kan även innebära att skadeståndskrav riktas mot Influencern.

Influencern får inte ta bort publikationer inom 36 månader från och med det att samarbetet publicerats. Om samarbetet tas bort har Interlaced Influencers rätten att debitera Influencern beloppet som Influencern fått utbetalt för kampanjen.

Influencern har ansvar över att genom deklaration meddela dom fall där produkter skickas från en annonsör till influencern.

Endast ett konto är tillåtet per företag eller privatperson. Undantag kan göras med Interlaced Influencers medgivande.

Annonsmärkning

För annonsering i bloggar och andra sociala medier behöver inlägg följa marknadsföringslagen vilket i korthet innebär att du som Influencer behöver annonsmärka dina inlägg på ett tydligt sätt högst upp i inlägget.

Exempel på tydlig text/annonsmärkning:
“Detta inlägg är en annons för ANNONSÖRSNAMN.”

Om inlägg publiceras i sociala medier utan tydlig annonsmärkning kommer vi att bli tvungna att avsluta samarbetet.

Falsk trafik

Interlaced Influencers har rätt att granska all trafik med manuella och automatiska verktyg och efter eget gottfinnande bedöma trafik som falsk trafik för vilken ersättning inte utgår. Falsk trafik avser exempelvis, men är inte begränsat till, trafik som inte genererats av aktiva självständiga handlingar av besökare i form av fysiska personer på Influencerns webbplats.

Avtalets löptid

Avtalet gäller från och med att du har blivit godkänd som Influencer fram till dess att avtalet sägs upp av endera parten eller hävs.

Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas av Influencern i någon form utan Interlaced Influencers skriftliga medgivande. Interlaced Influencers får utan Influencerns medgivande fritt förfoga över Avtalet och över uppgifter som Influencern lämnat och överlåta dessa till annan part inklusive uppgifter om webbplats, kontaktinformation etcetera som Influencern lämnat.

Personuppgifter

Båda parter ska säkerställa att hantering av personuppgifter sker enligt nationella och internationella regleringar kring dataskydd under hela avtalets giltighetstid. Detta åtagande innefattar även GDPR som börjar att gälla från och med den 25 maj 2018. Tills dess skall personuppgifterna skyddas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Parterna godkänner Villkor för personuppgifter enligt bilaga 2.

Force Majeure

Interlaced Influencers eller annonsör har ingen skyldighet att ersätta Influencern för brott mot detta avtal om avtalsbrottet uppstått på grund av Force Majeure, det vill säga omständigheter som ligger utanför Interlaced Influencers eller annonsörs kontroll.

Övrigt

Tvister med anledning av användning av webbplatsen och dess användarvillkor ska avgöras i svensk domstol med tolkning enligt svensk lag.

Influencern har denna dag genom anslutning till tjänsten accepterat samtliga villkor i detta avtal.


Bilaga 1 - definitioner

Influencer

Fysisk eller juridisk person som du representerar och som kan distribuera annonsmaterial från Interlaced Influencers annonsörer.

Annonsör

Företag eller motsvarande som köper tjänster av Interlaced Influencers.

Kampanj

Erbjudande om samarbete på Interlaced Influencers plattform.

Trafik

Benämning för giltiga annonsvisningar och klicks.

Falsk trafik

Benämning på all trafik som genereras på ett felaktigt eller otillåtet sätt.


Bilaga 2 - Villkor för personuppgifter

Omfattning

Interlaced Influencers och Influencern har ingått avtal kring tjänsten, vilket möjliggör för affiliate att upplåta utrymme på sin webbplats eller annan marknadsföringskanal på internet för länkar, banners, annonser och motsvarande för de annonsörer som har en kampanj hos Interlaced Influencers (“Influenceravtal”).

Gemensamt kallas Interlaced Influencers och Influencern ”Parterna”, och var för sig ”Part”.

Vidare information finns i den allmänna integritetspolicyn på Interlaced Influencers webbplats.

Interlaced Influencers samlar in och lagrar personlig information om personer som registrerar sig som Influencers via Interlaced Influencers webbplats. Personlig information avser all typ av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, till exempel namn, telefonnummer och adress.

Definitioner

Om inget annat anges ska begrepp ha samma innebörd som i gällande dataskyddsregler, vilka bland annat innebär:

Behandling, avser den åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Gällande dataskyddsregler, avser t o m 24 maj 2018 rådsdirektiv 95/46/EG, införd i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191). Fr o m 25 maj 2018 avses den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679.

Känsliga personuppgifter, definieras i 13 § PUL samt fr o m 25 maj 2018 i artikel 9 GDPR.

Personuppgifter, varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Tredje land, avser ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet (”EES”).

Personuppgifter som Interlaced Influencers samlar in

Interlaced Influencers samlar in följande personuppgifter om dig som Influencer:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
 • Övrig information som du anger inom ramen för Interlaced Influencers tjänster.

Syfte med insamling av personuppgifter

Personuppgifter används för att Interlaced Influencers ska kunna tillhandahålla åtkomst till samtliga funktioner i sina tjänster, intern statistik, göra utbetalningar, administration samt i övrigt uppfylla sina åtaganden.

Samtycke

Genom att godkänna Influenceravtalet samtycker du också till att dina personuppgifter samlas in och lagras på det sätt som anges i denna bilaga. Exempelvis kan personuppgifterna för affiliaten användas till:

 • För att kunna använda Interlaced Influencers tjänst (“Tjänsten”).
 • Utbetalning av ersättning.
 • Administration.
 • Intern analys.
 • Fullgörande av åtagande gentemot Influencer och Annonsör.
 • Hantering och utlämnande av personuppgifter hos Influencer anslutna Annonsörer, tjänsteleverantörer eller andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.
 • Hantering och utlämnande av personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut samt till polis.

Om Influencern inte accepterar villkoren i denna bilaga skall avtalet sägas upp och Influencern sluta använda Tjänsten.